Sunday, 4 November 2012

iPad sebagai teknologi komunikasi baru dalam proses belajar mengajar

      By  Raisa

Mengupas sekilas mengenai sejarah teknologi komunikasi, ianya tercipta sejak komunikasi antarabangsa pada masa empayar – dari empayar Persia, Yunani, Roma hingga British – berkembang. Penggunaannya bukan hanya bertujuan untuk militeri dan perniagaan sahaja, tetapi juga digunakan dalam pendidikan.
Internet, World Wide Web, dan email adalah media digital yang paling penting saat ini (Dijk,2004). Pengumpulan tugasan bagi pelajar dan proses pemarkahan tugasan bagi pensyarah dilangsungkan dengan menggunakan teknologi komunikasi internet dan bantuan medium komputer dan email. Bahan-bahan topik kuliah boleh diambil di website seperti e-learning, informasi mengenai edukasi