Friday, 9 November 2012

Pembelajaran Bahasa Inggeris dalam Kalangan Kanak-Kanak Melalui Media

 By  Vivien U-Tisanonth
Seperti yang kita tahu, Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan amat diperlukan dalam masyarakat masa kini. Kebanyakan kanak-kanak hari ini juga berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, terutamanya kanak-kanak yang berada di bandar.
Ibu bapa masa kini selain memupuk anak mereka belajar bahasa asing, malah juga berusaha untuk memperkukuhkan tahap Bahasa Inggeris anak mereka melalui pelbagai cara seperti menghantar anak mereka ke pusat tuisyen, menambahkan bahan bacaan Bahasa Inggeris, dan sebagainya. Namun, sesetengah waris yang juga akan mengabaikan kewujudan media yang sebenarnya boleh membantu mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.

ICT dan Pendidikan dalam PPPM 2013-2025

By Lee Kwan Shen
Daripada kajian KPM, didapati 80 peratus guru yang menggunakan ICT dalam pengajaran kurang daripada 1 jam seminggu pada tahun 2010. UNESCO telah menyatakan bahawa ICT mempunyai potensi yang besar dalam memacu pelajaran dan pengajaran. Tetapi, adakah ICT betul-betul dapat meningkatkan proses pengajaran dalam bilik darjah atau dalam sekolah?
Dalam “Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025”, terdapat 11 anjakan yang telah dikemukakan. Anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Untuk mengurangkan jurang digital yang berlaku antara pelajar di bandar dengan di luar bandar, kerajaan ingin mengambil langkah dalam menambahbaikkan sistem pendidikan. Salah satu langkah iaitu menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan dan hidup secara produktif dalam dunia global dan digital. Hal ini adalah baik terhadap negara supaya menjadi sebuah